Introduction

Reguleringsplan for opera-, museum og kulturhusetHensikten med planarbeidet er å legge til rette for en høyere utnyttelse av området, tilpasset behovet for det nye opera-, museum- og kulturhuset.

Reguleringsplan for opera-, museum og kulturhusetHensikten med planarbeidet er å legge til rette for en høyere utnyttelse av området, tilpasset behovet for det nye opera-, museum- og kulturhuset.

Planforslaget for reguleringen av området er sendt inn

En reguleringsplan er kommunens måte å styre utviklingen av et område. Hvordan skal vi bo? Hvor skal vi ha parker og friluftsområder? Hvor skal veien gå?

For planforslaget i dette prosjektet betyr det at planen vil ivareta den bevaringsverdige bebyggelsen som finnes på området og samtidig sikre oppføring av et profilert nybygg i sentrum av Kristiansund. Planen skal tilrettelegge for oppgraderinger og revitalisering av området til fordel for byen og innbyggerne. 

Forslaget ligger på kommunens nettsider, med høringsfrist 31.08.2021.

Hva er en reguleringsplan?

En reguleringsplan er kommunens måte å styre utviklingen av et område. Hvordan skal vi bo? Hvor skal vi ha parker og friluftsområder? Hvor skal veien gå?

En reguleringsplan består av et kart over området med forslag til bruk. Reguleringsplanen fastsetter hvordan området kan brukes og hva som kan bygges der. For alle planforslag skal det gis en beskrivelse av planens virkninger for planområdet og omgivelsene. Hvis planen kan føre til vesentlige virkninger for miljø og/eller samfunn stilles det krav om at det skal utarbeides en konsekvensutredning. Reguleringsprosesser er lange, nettopp for å sikre at det man gjør ikke har negative konsekvenser for fremtiden. Det er en demokratisk prosess som gir rom for innspill fra alle som ønsker det.

Hvordan kan du påvirke en reguleringsplan?

Interesserte kan komme med innspill i to runder i planarbeidet:

  1. Når planarbeidet starter, og det går det ut et varsel om oppstart
  2. Når planforslaget er utarbeidet og det legges ut til offentlig ettersyn

I begge rundene får naboer, grunneiere og relevante offentlige organer varsel om planarbeidet. Planarbeidet kunngjøres også i lokalavisa Tidens Krav, og planforslagene kan ses på kommunens nettside under Kunngjøringer. Da kan alle som ønsker det sende innspill på nettskjema, e-post, sms eller brev, eller en annen måte som passer.

Reguleringsavdelinga behandler alle innspill og legger dem fram for hovedutvalg for plan og bygning, som avgjør om planen skal legges ut slik at alle kan se og lese den. Hvordan innspillene vil påvirke planforslaget vurderes av både administrasjonen og den som har laget planforslaget, før saken sendes til politisk behandling i hovedutvalget og bystyret. Arbeidet med en reguleringsplan kan ta flere år.

Politikerne i bystyret vedtar reguleringsplanen etter å ha vurdert ulike hensyn og interesser. Vedtatt reguleringsplan er bindende for framtidig arealbruk i området. Planvedtaket blir annonsert i avisa og på kommunens nettside. Oversikt over gjeldende arealplaner finner du i kommunens planregister.

Tegnemann med megafon

Reguleringen av prosjektet opera-, museum og kulturhus

Reguleringsplanarbeid for nytt opera- og kulturhus ble igangsatt allerede i 2012, men i 2019 startet planarbeidet for dagens prosjekt.  Reguleringsplan med begrenset konsekvensutredning er nå sendt til første behandling i hovedutvalget for plan og bygning. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en høyere utnyttelse av området der det nye kulturhuset skal bygges, tilpasset behovet for det nye opera-, museum- og kulturhus.

Ikke bare et bygg, men et helt kulturkvartal

Den nye reguleringsplanen skal ikke bare legge til rette for et nytt bygg, men også tilrettelegge for et helt kulturkvartal. Inngangene til kulturhuset vil være på Kongens plass og i krysset ved Skolegata.

Planen viser til gjeldene planer i kommunen, som sentrumsplanen og sykkelplanen. I tillegg har man blant annet sett til Barnetråkkregistreringen i 2016, for å se hva barna ønsker å bruke sentrum til. Skolegata viktig nerve i bybildet, og skoleplana et viktig uteområde, der det på sikt er lagt opp til utescene, sykkelparkering og elsykkellading.

Det skal være enkelt å komme til huset, og det skal være attraktivt for folk i alle aldre å oppholde seg rundt huset.

Vi skal legge til rette for å oppgradere Kongens plass innenfor rammen vi har, men ikke minst knytte den sammen med de nye byrommene som vil åpnes rundt kulturhuset.

– Sverre O. Glåmseter (reguleringsarkitekt, C.F. Møller)

Folkets hus 1950-70
Foto: Kjell Haug/Stiftelsen Nordmøre museum
Gammelt bilde av Langveien ungdomsskole
Foto: Tidens Krav. Bilde fra Nordmøre Museums fotoarkiv.

En plan som tar hensyn til byens tradisjon og historie

Planen viser til gjeldene planer i kommunen, som sentrumsplanen og sykkelplanen. I tillegg har man blant annet sett til Barnetråkkregistreringen i 2016, for å se hva barna ønsker å bruke sentrum til.

Planforslaget til nytt opera-, museum og kulturhus vil ivareta den bevaringsverdige bebyggelsen som finnes på området og samtidig sikre oppføring av et profilert nybygg i sentrum av Kristiansund. Planen skal i tillegg tilrettelegge for å sikre oppgraderinger og revitalisering av området, i tillegg til omkringliggende områder, til fordel for byen og innbyggerne. 

Planforslaget skal muliggjøre en utvikling som kombinerer tankene om et nytt sentralt og offentlig kulturkvartal, der det tas hensyn til byens tradisjon og historie.

To av byens viktigste landemerker ligger på tomta der det nye kulturhuset skal ligge: Folkets hus og Langveien ungdomsskole. De to byggene representerer hver sin tidsepoke og har vært bestemmende for det nye byggets utforming. Intensjonen er at det nye opera-, museum og kulturhus i Kristiansund skal inngå i en byreparasjon der gjenbruk og transformasjon av Langveien ungdomsskole og Folkets hus bevarer det historiske perspektivet.

Man ser ofte til historien for å bekrefte valgene man tar
– Christian Dahle (partner, daglig leder, og sivilarkitekt MNAL hos C.F. Møller)

Plankart
Plankart - C.F. Møller

Hvem har jobbet med reguleringsplanen?

Kulturenheten ved Eigunn Stav Sætre og eiendomssjef Roald Røsand har ledet arbeidet fra kommunens side. Planarbeidet er utført av C.F. Møller Arkitekter i nært samarbeid med Kristiansund kommune. Konsulenter har vært COWI AS, Büro Happold, AIX og Gade og Mortensen, som har bistått prosjektet med utredninger og illustrasjoner.

Skissekonsept C.F. Møller Architects.
Skissekonsept C.F. Møller Architects.