Introduction

Enighet om NormoriaKulturhuset i Kristiansund

Enighet om NormoriaKulturhuset i Kristiansund

Etter en lengre samhandlingsperiode med entreprenør HENT AS har OMKK Eiendom AS nå landet en avtale innenfor den vedtatte rammen på 825 mill. kr.

I februar i år fastsatte styret i  OMKK Eiendom en økonomisk ramme for prosjektet i tråd med med de 690 mill. kr. pluss lønns- og prisstigning som prosjektet hadde fått bevilget. Markedene så på det tidspunktet relativ lyse ut med en koronaepidemi som nærmet seg slutten og en vareflyt i verden som så ut til å normalisere seg.

Omtrent samtidig gikk Russland til angrep på Ukraina. Energiprisene går til himmels og byggebransjen kastes ut i en svært usikker hverdag med renteøkning, høye energi- og varekostnader.

Med dette som bakteppe ble det utarbeidet et nytt kostnadsestimatet i mai i år som tilsa at prosjektet ville koste 825 mill. kr., noe både kommune og fylkeskommune gikk sammen om å dekke inn gjennom vedtak i bystyre og fylkesting. Men fortsatt global prisstigning, energikrise og usikkerhet har imidlertid gjort det krevende å lande prosjektet innenfor denne rammen.

Normoria har en entreprisemodell frem til forprosjekt hvor OMKK Eiendom og HENT i samspill skal finne de beste og rimeligste løsningene. Etter at forprosjektet er godkjent  går prosjektet over til en ren totalentreprise hvor HENT tar over hovedansvaret for å bygge kulturhuset. Å lande en omforent forprosjektkostnad i en svært urolig verden har vært uvanlig krevende. Løsninger og prisanslag har endret seg fortløpende, men vi har hele tiden vært tydelige på at areal og funksjonalitet ikke skal reduseres. Særlig aktuelt ble dette i sluttfasen med tanke på akustikken i den store salen. Svært høye krav til kvalitet har gjort det utfordrende å kostnadsberegne den løsningen som er beskrevet.

Men nå har vi kommet til enighet og styret har løst ut opsjon på riving av Langveien skole samt videre detaljprosjektering av Normoria.

Utløsing av opsjonen på bygging vil skje så snart som lånegarantien til Kristiansund kommune blir godkjent av staten v/Statsforvalteren. Møre og Romsdal fylkeskommune sin garanti er allerede godkjent av Kommunal og distriktsdepartementet. Reguleringsplanen må også godkjennes av bystyret i Kristiansund.

Dette betyr at vi vil iverksette rivearbeidene medio november og gitt godkjenninger vil byggeprosjektet kunne starte på nyåret 2023. Forutsatt normal fremdrift åpnes kulturhuset for publikum sommeren 2025.

Daglig leder Per Olaf Brækkan innrømmer at dette har vært av de mest krevende prosjektene å klare å lande kontraktsmessig.

- Jeg vil berømme prosjektledelsen i XPro for arbeidet de har gjort slik at vi faktisk klarte dette innenfor vedtatt ramme, sier Brækkan. - - Om vi ikke hadde klart dette nå ville prosjektet måtte gå tilbake til kommunestyre og fylkesting for enten å få økt rammen eller få redusert omfanget av hva vi skulle bygge. I begge tilfeller ville det i beste fall medført betydelige forsinkelser, noe vi nå unngår.