Introduction

C.F. Møller ArchitectsKulturhuset som en identitetsbærer for regionen

C.F. Møller ArchitectsKulturhuset som en identitetsbærer for regionen

Kristiansund bystyre vedtok i 2009 at et nytt Opera- og kulturhus skulle søkes realisert på Kongens plass, og oppdraget for et forprosjekt ble gitt til Kongens Plass Eiendom AS. De gjennomførte i 2010 en arkitektkonkurranse på bakgrunn av et romprogram som var utarbeidet av kulturlivets referansegruppe i 2008. Internasjonale og nasjonale arkitektfirmaer og -team sendte inn sine bidrag.

C.F. Møller tok hjem 1. plassen, og har vært med i prosjektet frem til i dag. Vi skal her bli litt bedre kjent med C.F. Møller gjennom 5 kjappe spørsmål. Dersom du har lyst til å lese mer inngående om deres prosess og tankegang, kan du klikke her.

Bildene i denne artikkelen har vært en del av prosessen, og er ikke nødvendigvis slik kulturhuset vil se ut til slutt.

Kort fortalt: hvem er CF Møller?

C.F. Møller Architects er et av Nordens ledende arkitektkontorer med rundt 300 medarbeidere fordelt på kontorer i Aarhus, København, Aalborg, Oslo, Stockholm, Malmö, London og Berlin. Til sammen har vi erfaring fra mer enn 90 års prisvinnende arbeid i Norden og resten av verden. For det nye opera-, museum og kulturhuset i Kristiansund er det C.F. Møller Architects Oslo som er styrende, men vi utveksler daglig faglig kompetanse og kollegialt samarbeid på kryss av landegrensene.

Logo CFM
Forsidebilde
Forside forprosjekt 2013 av C.F. Møller Architects.

Hvilken rolle har dere hatt (og har) i prosjektet Nytt Opera-, museum- og kulturhus i Kristiansund?

C.F. Møller architects ble premiert med 1.plass i den internasjonale plan- og design konkurransen i 2010 med prosjektet, Kulturkvartalet. Deretter fungerer vi som rådgivende arkitekter for byggherren som er Kristiansund kommune. I de ulike fasene av et prosjekt samarbeider vi med byggherren, andre rådgivere, politikere, myndigheter, brukere og entreprenører. Sammen skal vi komme frem til de beste løsningene som til slutt skal bygges. Arkitektene skal sørge for at arkitekturen utvikles innenfor byggherrens, brukernes og byens behov, offentlig reglement og rådgivernes krav. Nesten en balansekunstner.

C.F. Møller Norge AS er hovedansvarlig for avtalen med Kristiansund kommune. C.F. Møller har ansvar for, arkitekttjenester (ARK), interiørarkitekt (IARK) og landskapsarkitekt (LARK) og BIM koordinering.

Hvordan kom dere frem til forslaget som lå i søknaden til Kulturdepartementet i 2019?

Forbedringspotensialet har ligget i økt sambruk mellom institusjonene og omrokkering av arealer, samt fjerning av areal som følge av dette. Prosjektets bruttoareal er redusert med over 30%, slik at prosjektet nå er på ca 10.000 m2. Dette gjøres uten at det går utover logistikk og funksjonalitet. Målsetningen med mulighetsstudien har vært å avklare om prosjektet kunne nedskaleres tilstrekkelig uten å kompromisse på nødvendig funksjonalitet og kvalitet i bygget. I 2020 svarer prosjektet til juryens bedømmelse fra 2010 da de skriver at konseptet er godt forankret og at prosjektet er robust for endringer.

Hvordan mener dere at det foreslåtte huset passer inn i bybildet, med tanke på arkitektur?

Det nye opera- og kulturhuset skal implementere og aktivere to av byens viktigste landemerker: Folkets hus og Langveien ungdomsskole. Disse byggene har vært toneangivende for den nye bygningens utforming. Nybygget ligger horisontalt mellom Folkets hus og Langveien ungdomsskole og binder dem sammen. Gjennom å binde sammen eksisterende bygg med et nybygg dannes et stort sammenhengende bygningskompleks. Bygningskomplekset blir Kulturkvartalet. Selve operaen ligger i nybygget og blir bokstavelig talt hjertet av bygningskomplekset. Bygget er godt tilpasset terrenget og Kristiansunds byplan, samt åpner opp for utvikling av gode vitale byrom. Prosjektets ambisjon er å skape et godt integrert og lavmælt signalbygg som føyer seg etter, men også tilfører noe nytt til Kristiansunds korte, men rike arkitekturtradisjon.

Oversiktsskisse
Fra opprinnelig skissekonsept av C.F. Møller Architects.

Koster det mye å tegne et kulturhus?

I prinsippet koster det mye å planlegge alle hus og bygninger, store som små. Det er tradisjonelt seks ulike bygningskategorier, kategorisert fra 1, som er enklest, til kategori 6 som er mest komplisert. Et kulturhus ligger i kategori 6. Opera- og Kulturhuset i Kristiansund skal huse aktører som museum, bibliotek, kulturskole og opera. Disse aktørene har ulike funksjoner med tilhørende mange ulike rom. Rommene har igjen ulike krav til ventilasjon, universell utforming, arbeidsmiljø, akustikk, brann, logistikk osv, og ikke minst brukeropplevelse og samhandling. Å få et slikt bygg til å fungere godt er komplisert. I tillegg skal alle disse funksjonene tilpasses ny og eksisterende bygningsmasse, samt til en hel by og region.

I Kristiansund skal Opera- og kulturhuset bli mer enn bare et objekt i byen, bygget skal gi mer tilbake til byen enn det byen taper. Det er en oppgave som krever at alle involverte tenker ut over tomten. Helt fra konkurranseutlysningen har alle involverte med politikerarbeid, juryering, brukere (opera, bibliotek, museet, kulturskolen) kommunen, eiendomsavdeling og kulturetat, plan og byggesak, fylkeskommunen, fylkeskonservator, konsulenter og arkitekter jobbet mot dette målet. Å involvere alle tar tid og i denne prosessen har det grunnet manglende bevilgninger underveis strukket seg over lengre tid enn nødvendig, men nå er vi i en fase der all denne informasjonen, kunnskapen og tiden kulmineres i et prosjekt.

Arkitekttegning med tekst
Forside konkurranse 2010 av C.F. Møller Architects.

Hva tror dere dette huset vil bety for byen og for kulturen på Nordmøre?

Opera- og kulturhuset er en samlokalisering av ulike kulturelle institusjoner som vil aktivisere gatemiljøet og skape en ny urban møteplass for befolkningen. Operasalen som blir det pulserende hjertet og forbinder ny og gammel arkitektur til et levende kreativt miljø, blir en bærende ide som forankrer hele prosjektet.

Kulturkvartalet blir et sentrum for multikulturell vekst og sosial aktivitet – et symbol for byen og en identitetsbærer for regionen hvor arkitekturen skaper rammen rundt kunsten.

Tegning av bygget
Nedskalert skissekonsept av C.F. Møller Architects.